Sustainable Luxury by Amina

3 snabba om hållbart mode med Ecosphere-Pernilla

Publicerad 2017-03-29 11:20:00 i Sustainability,

Picture from EcoSphere
 

”…en riktigt fin, handgjord väska i vegetabiliskt garvat läder är lyx - för mig”

”…ingen del är nödvändigtvis viktigare än någon annan”

”…börja med ett litet mini-köpstopp”

Intervjun med Pernilla från EcoSphere och Continuation Magazine ger oss vatten på vår kvarn och det känns SÅ SKÖNT att höra en stark röst som håller med om att man kan lyxa och vara hållbar samtidigt, att lyx inte bara bor i modehusen, att alla försök till hållbarhet är lika viktiga och att det kan vara så enkelt som att ha ett litet mini-köpstopp. 

Det finns ju olika delar i vad hållbarhet är. Green Strategy har t.ex. identifierat sju olika former (se nedan). Vilka delar brukar du lägga mest fokus på och finns det nånting du inte lägger så stort fokus på. Varför?

Sju former av hållbarhet

 1. On demand & custom made
 2. Green & clean
 3. High quality & timeless design
 4. Fair & ethical
 5. Repair, redesign & upcycle
 6. Rent, loan & swap
 7. Second hand & vintage 

  Källa: Green Strategy

Pernilla: Jag skulle säga att 2, 3 och 4 är de bitar som jag har mest fokus på, privat och i yrkeslivet, av den enkla anledningen att om vi börjar med nyproduktionen så kommer vi i ett senare skede ha en begagnatmarknad som består av grymt schyssta plagg, det kommer finnas bättre plagg och material att upcycla och re-designa och så vidare. Jag är också övertygad om att om man börjar med att styra upp nyproduktionen så kommer arbets- och levnadsvillkor snabbt bli bättre för många människor, vilket är en aspekt av hållbarhetsarbete som man inte får glömma bort! Sen är egentligen inte någon del nödvändigtvis viktigare än någon annan, hållbarhet kräver ju såklart att de allra flesta pusselbitarna är på plats. 

 

Vilket tips skulle du ge till de som precis börjat intressera sig för hållbarhet? Finns någonting enkelt man kan börja med?

Pernilla: Det allra enklaste att börja med är att stanna upp! Hållbarhet innebär ju i mångt och mycket att ta det lite lugnare med det mesta och göra mer eftertänksamma beslut. Att börja med ett litet mini-köpstopp från allt utom det nödvändigaste och istället kolla upp vad man redan har (och vad man kan tänka sig att ge till second hand) är alltid en bra start. Därefter är det schysst att gå vidare med att vara en kräsen konsument, oavsett om det handlar om mat, vin, kläder eller nya påslakan!  

Givetvis finns det en del superenkla grejer som man kan göra på direkten som också får bra långsiktiga konsekvenser. Till exempel att ringa och byta elbolag till ett bolag som kör med förnybar energi. Tar bara några minuter! 

My version of sustainability (and luxury!) 

Kan man älska lyx och shopping och fortfarande vara hållbar?

Pernilla: Jag tror absolut att man kan älska lyx och shopping och fortfarande leva ett riktigt hållbart liv - inga konstigheter! Mycket lyxig konsumtion är ju dyra inköp, där man verkligen tänker efter innan man spenderar pengarna - och då planerar man ju (generellt) att behålla och älska sakerna länge. Shopping i sig behöver ju inte vara ohållbart, för lika gärna som att man tidigare sprang i fast fashion-butiker för att shoppa så mycket som möjligt, så kan man ju lika gärna lägga den tiden och energin på att leta efter det perfekta plagget på second hand! Om man bara minskar mängden saker man konsumerar, och samtidigt försöker välja från schysstare producenter, så har man kommit en lång väg när det gäller medveten konsumtion. 

Vad som är lyx är ju också väldigt olika från person till person, och behöver inte nödvändigtvis ha att göra med vad något kostar - och det behöver inte heller vara en fysisk ägodel. Jag tycker personligen att en riktigt fin, handgjord väska i vegetabiliskt garvat läder är lyx - för mig. De kostar lite mer, men det är också något jag kommer kunna använda nästan resten av livet. Samtidigt så är lyx för mig att dela en flaska vin med en vän och bara göra ingenting annat än att snacka om allt mellan himmel och jord. Så länge man har en bred definition av vad som kan upplevas som lyxig tror jag de allra flesta kan fortsätta ett liv med lyxiga inslag och guldkant på vardagen, utan att behöva sabba klimatet under tiden! 

 

Kom ihåg!
Moderna kvinnor väljer inte mellan hållbarhet och lyx, vi tar båda

Kärlek,
Amina

 

 

- - -

The interview with Pernilla from EcoSphere gives us self-confidence over at Sustainable Luxury and it feels SO GOOD to hear a strong voice agreeing that you most certainly can be luxurious and sustainable at the same time, to say that luxury does not only live in the big fashion houses, that all attempts of sustainability is equally important and that it could be as easy as a mini stop for buying stuff.

”…no part is more important than another”

”…start with a mini stop” 

”…a real nice, handmade bag in vegetable tanned leather is luxury – to me”

 

There are many parts when it comes to what makes sustainability. Green Strategy has defined seven (see below). Which parts do you usually put more focus on and why?

 1. On demand & custom made
 2. Green & clean
 3. High quality & timeless design
 4. Fair & ethical
 5. Repair, redesign & upcycle
 6. Rent, loan & swap
 7. Second hand & vintage 

Pernilla: I would say that 2, 3 and 4 are the parts that I focus mostly on, both in private as in my work, for the simple reason that if we start with the production we will later have a second hand market with awesome garments, there will be better garments and material to upcycle and redesign and so on. I’m also convinced that if you start by handling the production the living and working standards will shortly become better to a lot of people, which also is one aspect of the sustainability work that you shouldn’t forget! Then there’s not necessarily a part that’s more important than any other – sustainability of course demands that most of the pieces are in order. 

  

What tip would you give those who have just become interested in sustainability? Is there anything simlpe to start with?

Pernilla: The simplest thing is to start by stopping. Sustainability means taking it slow and doing more thought-out decisions. To start by having a mini stop where you don’t buy anything except the very essentials and instead look to what you already have (and what you can give to second hand) is always a good start. After that it’s nice to move on being a picky consumer, doesn’t matter if it’s about food, wine or new bed sheets!

Of course there are some super easy things you could do this very moment that gives longterm (good) consequences. For example calling to switch to green and renewable energy. Only takes a few minutes!

 

Can you love luxury and shopping and still be sustainable?

Pernilla: I most definately think that you can love luxury and shopping and still live a sustainable life – no doubts about that! A lot of luxury shopping is expensive, where you think about it before you spend your money – and that generally means that you plan to keep and love the things for a very long time. Shopping per se doesn’t have to be unsustainable: just as you used to run to fast fashion-stores to shop as much as possible you could use the time and energy to look for the perfect outfit second hand. If you just lower the amount of things you consume and at the same time try to chose things from more sustainability friendly producers, you’ve come a long way already when it comes to conscious consuming.

The definition of luxury is also something that is different to different people, and don’t have to be related to the cost – it don’t even have to be a physical possession. Personally, I think that a really fine, handmade bag in vegetable tanned leather is luxury – for me. They cost a bit more but it’s something I will be able to use for most of my life. At the same time, luxury to me is sharing a bottle of wine with a good friend and do nothing other than discussing life. As long as you have a broad definition of what can be percieved as luxurious I think that we can continue with a life full of luxourious touches and flavours to everyday life, without having to ruin the climate! 

 

Remember!
Modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both

Love,
Amina

 

 

Om

Min profilbild

Biography

Amina is a doctor who doesn’t want to spend all of her life in scrubs. Living in Milano for one autumn sparked her inner love of fashion – in an updated version. Starting as a lifestyle blogger, she changed focus to sustainable fashion, something she wants to make fun, easy and luxurious for everyone, everywhere, anytime. Remember, modern women don't choose between sustainability and luxury, we take them both.

Till bloggens startsida

Kategorier

Arkiv

Prenumerera och dela